aeaf 2017 entries

caterories

aeaf speaker lineup

aartists in motion AEAF Speakers Program

TRAVEL

San Wei Kong Jian education consultation

Everyone's dreams are different, and this is a dream about travel.

 VFX Crew

Instructor:Cheng Lei ;
Animator: Xinhe Wang,Na Ding,Xudong Wang,Shuxin Yan,Zhiyu Wang,Zekun Feng,Feifei Chen,Xiaojiao Wang,Danyang Jin,Yumeng Wang,Yangjun Wang,Yinxu Niu,Yuxin Yang, Zesen Liu