Top
English Chinese (Simplified) French German Hindi Italian Japanese Korean Portuguese Spanish

aeaf 2017 entries

AEAF Awards Categories

aeaf speaker lineup

AEAF Awards Entries online aartists in motion AEAF Speaker Program
11

San Wei Kong Jian Education Consultation

CATEGORY: Student

Everyone's dreams are different, and this is a dream about travel.

VFX Crew

Instructor: Cheng Lei
Animator: Xinhe Wang, Na Ding, Xudong Wang, Shuxin Yan, Zhiyu Wang, Zekun Feng, Feifei Chen, Xiaojiao Wang, Danyang Jin, Yumeng Wang, Yangjun Wang, Yinxu Niu, Yuxin Yang, Zesen Liu